PDF/EPUB مسلمانی در جستجوی نا کجا آباد

  • null
  • مسلمانی در جستجوی نا کجا آباد
  • Ali Rahnema
  • en
  • 17 September 2020
  • null

Ali Rahnema ✓ 4 characters

Summary مسلمانی در جستجوی نا کجا آباد Ali Rahnema ✓ 4 characters Download ✓ PDF, DOC, TXT or eBook ✓ Ali Rahnema ?های تحصیل شریعتی در مزینان و مشهد و پاریس را شرح می‌دهدنویسنده می‌کوشد تا آبشخورهای فکری شریعتی را در ایران و جهان نشان دهداز همین روست که به آرای 'ماسینیون' 'برک' 'گورویج' 'سارتر 'و 'فانون 'بیشتر توجه می‌کند تا از این رهگذر میزان تاثر شریعتی از آرای آنان باز شناخته شودبخش عمده‌ای از مط?.

Summary مسلمانی در جستجوی نا کجا آبادمسلمانی در جستجوی نا کجا آباد

Summary مسلمانی در جستجوی نا کجا آباد Ali Rahnema ✓ 4 characters Download ✓ PDF, DOC, TXT or eBook ✓ Ali Rahnema دکتر علی رهنما استاد اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس با نگرشی آکادمیک زندگی‌نامه سیاسی علی شریعتی را از کودکی تا مرگ پی می‌گیردنویسنده ابتدا مواضع سیاسی حزب توده و احمد کسروی را بررسی می‌کند ;سپس کانون نشر حقایق اسلامی و نهضت ملی شدن نفت و خداپرستان سوسیالیست را طرح می‌کندآن گاه سال?.

Download ✓ PDF, DOC, TXT or eBook ✓ Ali Rahnema

Summary مسلمانی در جستجوی نا کجا آباد Ali Rahnema ✓ 4 characters Download ✓ PDF, DOC, TXT or eBook ✓ Ali Rahnema ?لب کتاب به حسینه ارشاد و تربیت نسل انقلابی و تدوین مانیفیست اسلامی اختصاص داردآخرین گفتار کتاب به پرده آخر زندگی شریعتی یعنی زندان و مهاجرت و مرگ در غربت تخصیص یافته استاین کتاب جزو معدود آثاری در رابطه با شریعتی است که متد بیطرفی علمی را در بررسی زندگی سیاسی و و افکار وی بکار گرفته اس?.