(Pdf Read) [Kardeşini Doğurmak Türkiye'de Ensest Gerçeği]

  • Paperback
  • 372
  • Kardeşini Doğurmak Türkiye'de Ensest Gerçeği
  • Büşra Sanay
  • Turkish
  • 17 May 2020
  • 9786050949995

Büşra Sanay Ô 9 review

Kardeşini Doğurmak Türkiye'de Ensest Gerçeği review ↠ 109 ?yor bizi Belki de arınma bu yüzleşmelerle gelecek Büşra gibi duyarlı insanların acı çekme pahasına yazdığı böyle önemli kitaplarla Okurken sarsılacaksınız hem de çok sarsılacaksınız Sanırım gerekli olan da bu” Zülfü LivaneliTürkiye'nin en mahrem yerinde görülmeyen görmezden gel. Gazeteci B ra Sanay n Karde ini Do urmak T rkiye de Ensest Ger e i adl kitab karanl n i inde gizlenen hepimizin tan d korkun bir canavar n foto raf n ekiyor Tek kare bir foto raf bu Fla la ekilmi ve o karanl k bir saniyeli ine ayd nlanm Sanay canavar o anda zerine zerine gelirken yakalam Korkutucu ve gelece e y nelik herhangi bir umut ta mayan bir foto raf bu Canavar n resmi benim de beynime kaz nd O g r nt n n etkisinden kurtulmak m mk n de il m mk n de olmamal Ensesti aile i i ocuk istismar n daha fazla tart mal y z Canavarla y zle meliyiz De erlendirmemi Pulbiber de okuyabilirsiniz

Free download Kardeşini Doğurmak Türkiye'de Ensest GerçeğiKardeşini Doğurmak Türkiye'de Ensest Gerçeği

Kardeşini Doğurmak Türkiye'de Ensest Gerçeği review ↠ 109 Inen bir yara Ensest CNNTürk haber spikeri Büşra Sanay yıllarca süren titiz bir çalışmayla ensest mağdurlarından ailelere sosyologlardan ilahiyatçılara hukukçulardan eğitimcilere psikologlardan adli tıpçılara kadar her kesimden insanla konuşarak Türkiye'nin ensest tablosunu ortaya çıkardı. Utanc okumakKitab n dili basit ve i erik ok da n k sunulsa da ensest ger e i zerine rehber niteli inde bir kitap u an i inKitab okurken sinir harbi ya yorsunuz yle bir durum ki z nt bile ikinci planda kal yorMesela nitelikli istismar diye bir kavram duyuyorsunuzistismartecav z gibi insan n i ini oyanba l ba na bir insanl k su u olan durumda iyi hal indirimi kullan labilece ini g r yorsunuzOkurken tasavvur bile edemeyece iniz eylerin her saniye i lendi ini ve asl nda ok da uza nda olmad n z farkediyorsunuzKonunun e itli boyutlar sosyolojikt bbipsikolojik ve zellikle adli s reci ile ele al nmas ise yol g stericiSusmak da bu su a ortakl kkulaklar n kapamak da l lemeyecek kadar derine i lemi neresinden tutarsan z hasarl kaca n z bir sava tan bahsediyoruzBa ka lkelerde ya anmas bir savunma de ilDin dil e itim ya da maddi ayr m g zetmeksizin her hanede ya anma ihtimali de bir norm kurmuyor z m ise belirsiz ama yap labilecekler varKarde ini Do urmak ve benzeri kitaplar umar m o al r ve ayd nlanmatoplumsal vicdan kazanma yolunda bizlere yard mc olur

review é E-book, or Kindle E-pub Ô Büşra Sanay

Kardeşini Doğurmak Türkiye'de Ensest Gerçeği review ↠ 109 Kardeşini Doğurmak elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir kalemin ürünü“Direkt büyüdüm büyüttüler”“Büşra Sanay insanlığın en karanlık noktasına en bağışlanmaz suçuna büyük bir cesaretle eğiliyor ve ne kadar acı olursa olsun gerçeğin gözünün içine bakmaya çağır?. Karde ini Do urmak kitab bizi hangi konularda rahats z etmeyi ama l yor Yeti tirdi in a ac n meyvesini ilk sen yemez misin Ensest su unu kabul eden bir babaUzun zamand r kurgu romanlar n aras nda kaybolmamla birlikte olu an rahatl m bozabilecek ve beni i indeki saf ger eklerle rahats z edebilecek bir kitap ar yordum Karde ini Do urmak kitab do ru bir se imdi Peki neden baz ger eklerden rahats z olmal y z Marcel Proust un d ncesine g re merak m z n tam olarak uyanmas i in bir rahats zl k duyuyor olmam z gerekiyor Ray Bradbury rahat b rak lmam za gerek olmad n baz ger eklere kay ts z kalmamak i in arada s rada rahats z edilmemiz gerekti ini belirtiyor Sabahattin Ali ise d nyada rahat ya aman n aptalca oldu unu aptal olmaktansa biraz daha rahats z ya aman n daha gerekli oldu unu savunuyor Buraya ba ka sevdi im yazarlar n da rahats zl k hakk ndaki d ncelerini yazabilirdim ama imdilik bu kadar yeterliBir soru sorarak ba layay m Bu yaz y okuyan kad nlardan kendi karde ini do uran var m Aram zda b yle bir ki inin oldu unu hi sanm yorum Peki bu durumda kalm biri hi biri binlercesi i in ne kadar oranda bir empati duygusuna sahip olabiliriz Merak m z n tam olarak uyanmas i in art k bir rahats zl k duyuyor olmam z gerekmez mi rahat a ya ay p g l p ge ti imiz ger eklere kar T rkiye deki ve belki de mahallemizdeki kom umuza kadar inmi olma ihtimali olan ensest ger e i hakk nda nelerden haberimiz var Ensest Ba ta aile i i olmak zere her t rden gayrime ru cinsel ili kiyi ifade eder15 ayl k bir ocu un cinsel istismar sonucu ba rsaklar patlayarak ld nden haberiniz var m Baban n ihtiyac n gider ne olur bak bize zarar verecek diyen ve enseste arac l k eden annelerden haberiniz var m Babas n n 24 y l boyunca bir bodruma kapat p yedi karde ini do urmas na sebebiyet verdi i Elizabeth F den haberiniz var m K c k ocuklar n tecav z nde r za aray p 12 ya ndan b y k ocuklar n tecav zc s yle evlendirilmesini yasala t rmaya al an kurumlardan haberiniz var m Diyarbak r daki bir mahkemede s rf tecav z tamamlanmad i in erken bo alma indirimi alan san ktan haberiniz var m Yeti tirdi in a ac n meyvesini ilk sen yemez misin diyen ve kendi z k z na uygulad cinsel istismar su unu kabul edip hi bir su luluk duymayan babalardan haberiniz var m Ailedeki cinsel istismardan haberi olup da baban n Kuran a el basabilece ini s yleyince ona inanan abilerden haberiniz var m 14 ya ndayken bir akrabas n n tecav z ne u rayan ve evinden ka an G ld nya n n t re kurallar na uymad i in v cuduna s k lan kur unlar taraf ndan ld r ld nden haberiniz var m Bir ocu un kendi a z ndan km olan Ben ilekli s t istiyorum ne in s t n istiyorum Pipi s t istemiyorum art k c mlelerinden haberiniz var m Kan n z n y llard r s regelen s cak ak ndan sonra kan n z durduk yere dondurmak isteyece iniz b t n bu i ren liklerden haberiniz var m Karn ndaki bebe in babas ndan m yoksa kocas ndan m oldu unu bilmeyen kad nlardan haberiniz var m Benim haberim yoktu ok ama ok z r dilerim G ld nya dan Elizabeth den tecav z nde r za aranan b t n ocuklardan 15 ayl k ba rsaklar patlayan o ocuktan karn ndaki bebe in babas ndan m yoksa kocas ndan m oldu unu bilmeyen b t n kad nlardan z r dilerim Bunlar n hi birinden haberim yoktuB ra Sanay olmasayd haberim olmazd nk ensest haberlerinde pek reyting yoktu Daha ok t klanaca bilindi i i in b yle ger ekleri yay nlamay o kadar tercih etmeyip de durmadan sosyal medya kanallar arac l yla eyma Suba n n Acun dan ald nafaka haberlerini payla an Arda ve Berkay n kavgas n T rkiye nin g ndemine oturtan izdiva larda edilen kavgalar n tecav z ve ensest vakalar n n n ne ge ti i bir i ren likler b t n nde ya ad m i in o kad nlar n hepsinden z r dilerim Sosyal medyaya yans mas o kadar istenmiyor bu t r haberlerin Yans mas istenmiyor nk toplumun rahat n bozabilecek iktidar n verdi i cezalar n cayd r c l n sorgulatabilecek cinsten haberler bunlar Bize yans yan sadece Palu Ailesi oldu o da i in g r nen y z yd ok ama ok z r dilerim hepsinden Hi bir ey yapmad m cesetlerine kar Yapmamay ge tim haberim bile yoktu tecav z edilmi bedenlerinin masumlu undan Haberim bile yoktuBen eminim ki g nl k ya amlar m zda yanlar ndan ge ip gitti imiz insanlar n aras nda bu t r sapk n insanlar var Ben eminim ki binlerce insan bu t r ger eklere kar h l sessiz kalmaya devam ediyor Ben eminim ki ocuklar n anlatt klar na inanmayan ensesti h l hastal k olarak g rmekle yetinip de san klar n ceza almas n engelleyen verilen cezalar n eksikli inden t r aram zda dola maya devam eden insanlar varPEK NE YAPMALI BU LLETE KAR IBu t r olaylardan daha fazla haberimiz olmal ocuklara hay r demeyi retmeli ocuklara cinsel e itim verip zel b lgeleri retilmeliCinsellik konusu a ld nda ocuk ay plan p susturulmamal Anneler ocuklar yla yak ndan ilgilenmeli ocuklara kendilerini nas l ifade edebilecekleri retilmeli ocuklara kendi v cutlar n n zel oldu u ve ancak kendi izin verirse birinin dokunabilece i retilmeliAilelerin ocuklar n ve bu konuda bilin lenmek isteyen herkesin ocuk zlem Merkezleri arac l yla bilgilendirilmesi sa lanmal E er bir su a tan kl k ettiysen ya da su phesi olu tuysa bunu adli mercie bildirmeli Aksi takdirde sen de ayn cezay al rs n T rkiye deki ensest ger e ine psikolojik sosyolojik hukuki t bbi edebi dini n rolojik konularda tecav zc lerle y zy ze gelmi cezaevi psikologlar n n da arac l yla geni bir fener tutan Karde ini Do urmak kitab n okumal Belki 1 kere de il 3 5 kere okumal ki kafam za baz eyler tam olarak kaz ns n Bu kitab n Goodreads deki okunma say s bu kadar az olmamal Binlerce milyonlarca insana ula mal Bu t r konular hakk nda yap lan yorumlara ve g nderilere salt be eni butonuna bas p ge memeli i imizdeki esas kalbimizin butonuna basmal Ben de dahilRahat m z bozacak g rmezden gelinmi hal n n alt na at lm ger eklerden daha fazla rahats z olmal Daha fazla rahats z olmal Daha fazla rahats z olmal